Fact-check: Rittenhouse Testified He Drove Himself to Kenosha Without Weapon

Rittenhouse Testified He Drove Himself to Kenosha Without Weapon